Print this page
Energieffektivt med montagesystem Wimount

Energieffektivt med montagesystem Wimount

Ett pålitligt och enkelt system för permanenta installationer av fönster och dörrar vid nybyggnation och tilläggsisolering av fasad utan onödiga termiska förluster. 

  • Eliminering av värmebryggor genom montage i byggnadens isolerskikt
  • Termiskt effektiva infästningar och montagedetaljer med låg värmeledningsförmåga
  • Effektiv tätning minskar värmeförluster, kondensbildning och uppkomst av fukt och mögel
     

Ett enkelt, säkert och hållbart installationssystem

  • Montage av infästningar, utan exempelvis olika typer av lim, i byggnadens bärande underkonstruktion.
  • Metoden tar stor hänsyn till omgivande material i valet av lämplig infästning. Provdragningar utförs om så krävs, exempelvis vid underlag av lättbetong, betonghålsten och liknande porösa underlag.
  • Systemet kan med fördel monteras i ett tidigt skede under byggnationen och är inte beroende av att närliggande material är monterat för att kunna installeras.

EJOT® Wimount är ett energieffektivt montagesystem för fönster och dörrar och kan med fördel monteras i Passivhus. Systemet bör installeras med hänsyn taget till de förväntade termodynamiska processerna som byggnaden bjuder-först då är det möjligt att utnyttja systemets hela potential och uppnå en hög total nivå av energibesparing för hela byggnaden.

När fönster monteras utanpå fasaden, i liv med isoleringsskiktet, nyttjas solens värmeenergi, vilket har stor påverkan speciellt vid energieffektiv- och passivhusdesignade byggnader där tillgången av tilläggsvärme är begränsad. Montering i isolerskiktet förhindrar att värmebryggor bildas.

© 2020 EJOT Sverige AB