Energieffektivt med montagesystem Wimount

Ett pålitligt och enkelt system för permanenta installationer av fönster och dörrar vid nybyggnation och tilläggsisolering av fasad utan onödiga termiska förluster. 

  • Eliminering av värmebryggor genom montage i byggnadens isolerskikt
  • Termiskt effektiva infästningar och montagedetaljer med låg värmeledningsförmåga
  • Effektiv tätning minskar värmeförluster, kondensbildning och uppkomst av fukt och mögel
     

Ett enkelt, säkert och hållbart installationssystem

  • Montage av infästningar, utan exempelvis olika typer av lim, i byggnadens bärande underkonstruktion.
  • Metoden tar stor hänsyn till omgivande material i valet av lämplig infästning. Provdragningar utförs om så krävs, exempelvis vid underlag av lättbetong, betonghålsten och liknande porösa underlag.
  • Systemet kan med fördel monteras i ett tidigt skede under byggnationen och är inte beroende av att närliggande material är monterat för att kunna installeras.

EJOT® Wimount är ett energieffektivt montagesystem för fönster och dörrar och kan med fördel monteras i Passivhus. Systemet bör installeras med hänsyn taget till de förväntade termodynamiska processerna som byggnaden bjuder-först då är det möjligt att utnyttja systemets hela potential och uppnå en hög total nivå av energibesparing för hela byggnaden.

När fönster monteras utanpå fasaden, i liv med isoleringsskiktet, nyttjas solens värmeenergi, vilket har stor påverkan speciellt vid energieffektiv- och passivhusdesignade byggnader där tillgången av tilläggsvärme är begränsad. Montering i isolerskiktet förhindrar att värmebryggor bildas.